Klazula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowny Kandydacie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000717330, NIP: 9731048687, REGON: 368895204.

Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, drogą elektroniczną przez e-mail: [email protected], telefonicznie: 68 410 99 77.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, wybrania odpowiedniej osoby do pracy u nas.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 1. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej związanej z zatrudnieniem – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO);
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, w przypadku przekazania nam danych inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych – w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności dla oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

4. Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym powierzymy przetwarzanie danych w naszym imieniu, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych, prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem; Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 1;
 2. do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych,
 7. przenoszenia danych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; Może Pani/Pan też przesłać te dane innemu administratorowi danych;

o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Pani/Pana dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych.

Możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania związane z jego usługami, np. przechowywanie danych w chmurze. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych. W sytuacjach, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries;
 2. Korzystając z usług określonych dostawców, Administrator może posługiwać się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries;
 3. Jeśli dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Administrator może przekazywać im dane wówczas, gdy zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.