Polityka prywatności

Aplikacja Advoider Lite

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aplikacji Advoider Lite

 

Wiemy, że Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że QDIQO zachowuje ostrożność przetwarzając je. Niniejsza informacja o polityce prywatności (dalej „Polityka”) pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej. Dotyczy to w szczególności informacji o celu, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków.

Ilekroć w Polityce użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Aplikacja – oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi przez Dostawcę, do pobrania w Sklepie Google Play lub Apple App Store pod nazwą Advoider Lite, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na otrzymywanie komunikatów, materiałów i innych treści przekazywanych Użytkownikowi;

Dostawca – dostawca Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, którym jest QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204;

Polityka – niniejsza polityka prywatności Aplikacji;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

Strona internetowa – strona internetowa Aplikacji;

Urządzenie mobilne przenośne urządzenia elektroniczne podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android w wersji 5.0 lub wyższej oraz iOS w wersji 9.0 lub wyższej;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Dostawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji;

Użytkownik – każda osoba pobierająca Aplikację lub korzystająca z niej.

 

1. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Administrator” lub „QDIQO”) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204.

2. Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania QDIQO żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, czy odpowiedzieć na Twoje pytania.

Administrator gromadzi Twoje dane osobowe również w przypadku, gdy kontaktując się z nim podasz dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail). W szczegółowej części Formularza Kontaktowego możesz sformułować wiadomość / pytanie do nas w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych. Wypełnienie Formularza Kontaktowego jest dobrowolne i niezobowiązujące.

Administrator umożliwia Ci zamówienie usługi otrzymywania informacji handlowych Administratora tj. zapisanie się do listy subskrybentów Newslettera Administratora. Zamówienie usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia przedmiotowej usługi Administrator pozyskuje od osób zainteresowanych przedmiotową usługą nazwy adresów poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko.

Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej automatycznie (w sposób bierny) zbierane są dane techniczne, które standardowo zbierane są w związku z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet. Dane te dotyczą danej wizyty Użytkownika na stronie Internetowej (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.). Więcej informacji w Polityce prywatności Strony Internetowej.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach:

 • odpowiedzi na zapytania lub aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i/lub prośby;
 • świadczenia usług na Twoją rzecz;
 • rozwijania i ulepszania naszych usług, metody komunikacji oraz funkcjonalności naszej Aplikacji;
 • wykonywania pomiarów statystycznych;
 • zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi;
 • weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób;
 • wewnętrznych szkoleń oraz zapewnienia najwyższej jakości naszych usług;
 • zrozumienia i zidentyfikowania zainteresowań, pragnień oraz zmieniających się potrzeb konsumentów, w celu ulepszania naszej Aplikacji i Strony internetowej;
 • zapewnienia spersonalizowanej komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania łączącej nas z Tobą umowy, a także w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

W niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych polegamy na tzw. prawnie uzasadnionym interesie. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji Usługi i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania prawnie uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziesz mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny do wykonania takiego przetwarzania.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Twoje dane mogą zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie Usług, z których korzystasz.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy. Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już podstawy prawnej, aby je przechowywać.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Twoich danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Twoje dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, bankom i instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym usługi doradcze w tym prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną (w tym mediów społecznościowych). W takich przypadkach wymagamy od podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

7. Logi systemowe

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. informacje o adresie IP,
 8. dane o Urządzeniu mobilnym (m.in. producent, model urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, platforma (iOS lub Android).

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.

8. Jak można się z nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania odnośnie Polityki lub chcesz skorzystać z praw określonych w Polityce, prosimy o kontakt:

 • e-mail: [email protected]
 • tel.: +48 68 410 99 76
 • adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra

9. Dlaczego możesz się z nami skontaktować?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym otrzymywania informacji, które dane osobowe są przewarzane,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych, oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie;
 • żądania sprostowania, aktualizowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są one nieprawidłowe);
 • bycia zapomnianym, jeżeli sobie tego zażyczysz, a gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację;
 • cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku w oparciu o Twoją zgodę;
 • sprzeciwu, oznacza to, że możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy ich przetwarzania, jeśli będziemy działać na podstawie naszego własnego lub czyjegoś innego prawnie uzasadnionego interesu do przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania z wyjątkiem sytuacji, gdy możemy wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na tej podstawie zaprzestaniemy dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Jak możesz domagać się realizacji swoich praw?

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć w formie pisemnej bądź drogą mailową na adres jak w pkt. 8 Polityki.

We wniosku powinieneś w miarę precyzyjnie określić, czego się domagasz, tj. w szczególności:

 • wskazać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać (np. prawa do otrzymania kopii danych, prawa do usunięcia danych itp.),
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie (np. korzystania z określonej usługi, otrzymywania informacji handlowych itp.),
 • jakich celów przetwarzania dotyczy Twoje żądanie (np. celu marketingowego).

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje niezbędne do ustalenia treści żądania lub potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby możemy termin ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim wypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy wnioskodawcę o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

Jeżeli zdecydujemy nie podejmować działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy wnioskodawcę o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Informacje podawane na mocy art. 13 i 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 i 34 RODO są wolne od opłat. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

11. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

12. Czy wprowadzimy tu jakieś zmiany?

Aby upewnić się, że zawsze wiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będziemy aktualizować niniejszą Politykę, aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Możemy również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. Informacje o wprowadzanych zmianach umieścimy w Aplikacji lub prześlemy droga mailową.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 15.01.2019