Regulamin aplikacji

Aplikacja Advoider Lite

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

ADVOIDER LITE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej (Aplikacja) będącej własnością QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204 (Dostawca).
 2. Aplikacja umożliwia w szczególności powiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu bloków reklamowych na wybranych kanałach telewizyjnych, w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu pobrania i korzystania z Aplikacji przez Użytkowników.
 4. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez Użytkownika. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji.

I. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY DOSTĘPU, PŁATNOŚCI I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Aplikację można pobrać, korzystając ze sklepu internetowego: Google Play – dla systemu Android.
 2. Pobranie Aplikacji z Google Play jest bezpłatne, a jego warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w Google Play. Poszczególne platformy dystrybucyjne, są względem siebie rozłączne, przez co należy rozumieć, że zakup (pobranie) Aplikacji dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na Urządzenie mobilne, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html.
 4. Po zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik przez 14 dni będzie mógł bezpłatnie korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji. Po upływie okresu, o którym mowa w zd. 1, zostanie poproszony o wykupienie subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na wykupienie subskrypcji, zachowa dostęp jedynie do tygodniowego programu telewizyjnego dla 200 stacji telewizyjnych oraz opisów emitowanych programów telewizyjnych.
 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą sieci Internet. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Dostawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 6. Urządzenie, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0.
 7. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest:
  1. aktywowanie następujących funkcji Urządzenia mobilnego: połączenia internetowego;
  2. pobranie i zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu mobilnym;
  3. zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień;
  4. wybranie wersji DEMO Aplikacji;
  5. przejście do trybu konfigurowania Aplikacji, na który składa się:
   1. ustawienie numeracji kanałów poprzez wybranie przez Użytkownika dostawcy platformy telewizyjnej, z której korzysta lub wybór opcji domyślnej dla Aplikacji,
   2. zaznaczenie przez Użytkownika, które kanały chce mieć wyświetlane jako pierwsze (czy ulubione kanały, ulubione kategorie kanałów np. dokumentalne, filmowe, itp., kanały monitorowane przez aplikację (czyli te, które mają powiadomienia o reklamach) czy ustawienia domyślne),
   3. wybranie i zapisanie ulubionych kanałów bądź kategorii kanałów, jeżeli w poprzednim kroku Użytkownik wybrał, że jako pierwsze mają mu się wyświetlać ulubione kanały bądź kategorie kanałów,
   4. ustawienie powiadomień o reklamie poprzez włączenie ich na ekranie (można je następnie edytować w ustawieniach Aplikacji), jeżeli użytkownik chce otrzymywać powiadomienia z konkretnych kanałów należy na liście kanałów zaznaczyć przycisk „Obserwuj” znajdujący się przy kanałach monitorowanych.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik chce nadal korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, po zakończonym okresie korzystania z wersji DEMO Aplikacji (14 dniowym okresie bezpłatnym) musi:
  1. dokonać rejestracji w celu założenia indywidualnego konta Użytkownika przez:
   1. wybranie na ekranie z wyborem trybu pracy przycisku Zarejestruj się,
   2. wpisanie w rubryce do tego przeznaczonej swojego imienia,
   3. w przypadku rejestracji dokonywanej na Urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android  rubryka z adresem e-mail zostaje wypełniona automatycznie,
   4. zaakceptowanie Regulaminu aplikacji oraz Polityki Prywatności,
   5. wybranie przycisku Zarejestruj się.
  2. wykupić subskrypcję jednorazową miesięczną, miesięczną/trzymiesięczną/sześciomiesięczną auto-odnawialną (automatycznie przedłużaną).
 9. Zakup subskrypcji będzie odbywał się za pomocą płatności w Google Play.
 10. Subskrypcje (z wyjątkiem jednorazowej Subskrypcji Miesięcznej) ulegają automatycznemu przedłużeniu, chyba że Użytkownik z nich zrezygnuje.
 11. Jeżeli Użytkownik, który zawarł Umowę w wariancie auto-odnawialnym, nie będzie zainteresowany dalszym automatycznym przedłużaniem okresu Subskrypcji, może on wypowiedzieć tę Umowę na zasadach opisanych w pkt. IX ust. 3 i 5 Regulaminu.
 12. Po wykupieniu subskrypcji Użytkownik będzie:
  1. otrzymywał powiadomienia na telefon za pomocą wiadomości “push” o rozpoczęciu i zakończeniu reklamy na obserwowanych przez niego kanałach;
  2. mógł ustawić, ile czasu wcześniej chce otrzymać powiadomienie o rozpoczęciu i zakończeniu reklamy;
  3. określić, czy chce otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, kiedy aplikacja jest włączona lub działa w tle, czy przez cały czas;
  4. widział, na których monitorowanych przez Aplikację kanałach leci program i ile jeszcze potrwa, kiedy rozpocznie się kolejny blok reklamowy oraz kiedy skończy się emitowany blok reklamowy;
  5. mógł ustawić przypomnienie dla wybranego programu telewizyjnego oraz określić, ile czasu wcześniej chce otrzymać przypomnienie o nim;
  6. mógł sprawdzić, kiedy (w jakie dni, o której godzinie, na jakim kanale) emitowane są powtórki programów telewizyjnych oraz ich nowe odcinki;
  7. miał po wygaśnięciu wersji DEMO Aplikacji dodatkowo – tak jak w wersji bez wykupienia subskrypcji – dostęp do programu telewizyjnego dla 200 kanałów oraz opisy emitowanych programów (filmów, seriali, itp.).

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji, usług i funkcjonalności udostępnianych przez Dostawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  2. korzystania z Aplikacji, usług i funkcjonalności udostępnianych przez Dostawcę w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Dostawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
  3. korzystania z wszelkich komunikatów, materiałów i innych treści udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku;
  4. podawania w udostępnionych w ramach Aplikacji formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  5. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Aplikacji i realizowania płatności;
  8. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej treści, materiały, rozwiązania i informacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Dostawcy lub jego partnerów biznesowych.
 2. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Dostawcy. Z chwilą pobrania Aplikacji na Urządzenie mobilne Użytkownika, Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, obejmującej zwielokrotnianie w związku z jej pobraniem na Urządzenie mobilne, instalacją i uruchamianiem na Urządzeniu mobilnym, wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje.
 3. Użytkownik może zainstalować Aplikację maksymalnie na trzech Urządzeniach mobilnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu mobilnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z przedmiotowego Regulaminu korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na nią.
 5. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, jak również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych.
 6. Treści udostępniane w ramach dostępu do Aplikacji, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Aplikacji.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 9. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Transakcja w Aplikacji może być dokonywana w formie jednorazowej płatności lub w formie płatności auto-odnawialnej.
 2. Dostawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności tytułem Subskrypcji w zależności od systemu Urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana Aplikacja:
  1. w przypadku Aplikacji w wersji na urządzenia mobilne z systemem Android – płatności za pośrednictwem wskazanej przez Użytkownika w indywidualnym koncie Google Play metody płatności.
 3. W przypadku upływu okresu jednorazowej Subskrypcji Miesięcznej, Użytkownik może zakupić Subskrypcję na kolejne okresy.
 4. Subskrypcje (z wyłączeniem jednorazowej Subskrypcji Miesięcznej) ulegają automatycznemu przedłużeniu, chyba że Użytkownik z nich zrezygnuje.
 5. W ramach zakupionej Subskrypcji Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji na czas określony w Cenniku dla Subskrypcji.
 6. Jeżeli Użytkownik, który zawarł Umowę w wariancie auto-odnawialnym, nie będzie zainteresowany dalszym automatycznym przedłużaniem okresu Subskrypcji, może on wypowiedzieć tę Umowę na zasadach opisanych w pkt. IX ust. 3 i 5 Regulaminu. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji auto-odnawialnej, w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownik traci dostęp do funkcjonalności Aplikacji określonych w pkt. I ust. 12 Regulaminu z końcem ostatniego opłaconego przez Użytkownika Okresu Subskrypcji.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Dostawcą Umowę jako Konsument.
 2. Użytkownik, który zawarł z Dostawcą umowę jako konsument, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia (np. drogą elektroniczną lub na formularzu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może złożyć jakiekolwiek oświadczenie, w którym jednoznacznie poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie adres Dostawcy Qdiqo Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra lub drogą elektroniczną na adres e-mail Dostawcy [email protected]
 4. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór udostępnia Dostawca na stronie https://www.qdiqo.com/regulamin-google-play/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a Dostawca zwraca dokonane płatności.
 6. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Dostawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Aplikacji. Dostawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad. Użytkownik jest uprawniony do składania Dostawcy reklamacji dotyczących świadczonych Usług lub działania Aplikacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług lub działaniem Aplikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika na przykład w następujący sposób:
  • na adres korespondencyjny Dostawcy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra;
  • telefonicznie: +48 68 410 99 76;
  • poprzez formularz kontaktowy wewnątrz aplikacji;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika przy składaniu reklamacji opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a w nim podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę. Złożenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 4. Odpowiedzi na Reklamację Dostawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.
 5. Termin wskazany, w ust. 4 powyżej, nie dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi. Odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi Dostawca udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, o ile spełnia ona wymogi wskazane w art. 5615 kodeksu cywilnego.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Dostawcę, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. ROSZCZENIA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Dostawca pełni funkcję administratora danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 2. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dostawca stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz bycia powiadomionym o sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania lub usunięciu danych, rezygnacji z Aplikacji, przenoszenia swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile przepisy prawa nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie internetowej Aplikacji.

IX. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji w wersji bezpłatnej, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 2. Odinstalowanie Aplikacji lub usunięcie Konta z Aplikacji nie powoduje automatycznego zakończenia Subskrypcji. Jeśli Użytkownik odinstaluje Aplikację lub usunie Konto bez anulowania Subskrypcji, płatność wciąż będzie naliczana.
 3. Aby anulować Subskrypcję w Google Play należy kolejno:
  1. otworzyć sklep Google Play,
  2. wybrać Aplikację,
  3. wybrać przycisk „anuluj subskrypcję”,
  4. postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Umowa zawierana jest na czas objęty wykupioną przez Użytkownika Subskrypcją i rozwiązuje się z chwilą zakończenia okresu Subskrypcji, o ile Subskrypcja nie ulega automatycznemu przedłużeniu na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Subskrypcja auto-odnawialna może być przez Użytkownika anulowana w dowolnym momencie, nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję, przy czym subskrypcje kupione przy użyciu konta Google Play możesz anulować w każdej chwili maksymalnie do 24 godzin przed końcem każdego okresu rozliczeniowego, jednak anulowanie będzie dotyczyć następnego okresu rozliczeniowego, a  jeśli anulowania dokonasz w ciągu pierwszych 48 godzin od jej zakupu, o zwrot kosztów jej zakupu w Google Play możesz poprosić na stronie Google Play zgodnie z ich warunkami.
 6. Dostawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych wymienionych poniżej przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Dostawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 7. Dostawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt. IX ust. 6 powyżej wysyła w Aplikacji lub na adres e-mail podany przez Użytkownika po wykupieniu Subskrypcji, a w przypadku, jeśli Dostawca nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika poprzez powiadomienia w Aplikacji.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Dostawcy, a w szczególności dobre imię, Dostawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

X. POTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2019.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Dostawca usług zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dostawę usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, w szczególności w przypadku aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Dostawcę usług dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 4. O treści zmian Regulaminu Dostawca informuje Użytkownika poprzez umieszczenie komunikatu w Aplikacji nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Dostawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika. Jeśli Dostawca nie dysponuje adresem e-mail Użytkownika – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi w ramach powiadomień w Aplikacji.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
 7. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 8. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który zarejestrował Konto w Aplikacji, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.qdiqo.com/regulamin-google-play/, a także w ramach Aplikacji, skąd Użytkownik może w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 12. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Dostawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Wzór odstąpienia od umowy.