Rodo

Aplikacja Advoider Lite

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNEJ ADVOIDER LITE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji Advoider Lite (zwanej dalej: „Aplikacją”) Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest QDIQO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000717330, NIP: 9731048687, REGON: 368895204.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres: Qdiqo Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, drogą elektroniczną przez e-mail: [email protected], telefonicznie: 68 410 99 77.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w Aplikacji

Administrator przetwarza dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) korzystających z Aplikacji w poniższych celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji, w tym w celu rejestracji i korzystania z Aplikacji, udostępniania Użytkownikom funkcjonalności Aplikacji, utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta w Aplikacji, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celu obsługi elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Aplikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze zapytań i zgłoszeń, w tym udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w celu oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na kierowaniu drogą e-mail powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail bądź innych środków komunikacji elektronicznej;
 5. w celu marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na kierowaniu reklamy kontekstowej, tj. niedopasowanej do preferencji Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. w celu marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na kierowaniu reklamy behawioralnej, tj. dopasowanej do preferencji Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie plików cookie, która może być w każdym czasie wycofana, w szczególności przez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki; przetwarzanie danych osobowych obejmuje w tym przypadku także profilowanie Użytkowników;
 7. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów, poprawy stosowanych funkcjonalności Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie.
 2. Osoby dokonujące rejestracji proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta w Aplikacji bądź obsługi zgłoszenia lub zapytania przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Ich podanie jest wymagane w celu założenia i obsługi konta lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie skierowane przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości.

4. Udostępnianie danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.
 2. W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom systemów zewnętrznych, dostawcom wspierającym działalność Administratora i zapewniającym funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym partnerom handlowym.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 1. W sytuacjach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem; Wycofanie zgody może nastąpić w ramach Twojego konta w Aplikacji, drogą e-mail bądź pocztową, na adres wskazany w pkt. 1.2.
 2. W związku z Twoją szczególną sytuacją przysługuje ci prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdym czasie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw w pozostałym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 5. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, w związku z czym Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Twoich danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 6. W przypadkach określonych w art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 7. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 8. Masz prawo domagać się przeniesienia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 9. Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
 10. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość służącej otrzymywaniu przez Użytkownika za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji, w szczególności konta w Aplikacji, spersonalizowanych ofert oraz innych informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Spersonalizowane oferty są tworzone automatycznie w oparciu o analizę sposobu korzystania z Aplikacji (profilowanie). Dzięki temu Administrator jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę lub promocję dopasowaną do preferencji Użytkownika. Możesz zrezygnować z otrzymywania ofert i profilowania, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres jak w pkt. 1.2. lub za pomocą odpowiednich ustawień konta w Aplikacji.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: „EOG”), wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych.
  2. Możliwe jest przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
  3. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać mu określone rozwiązania związane z jego usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, realizacja płatności. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie EOG, jak i poza tym obszarem, w tym w Stanach Zjednoczonych. W sytuacjach, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

  4. Możliwe jest przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

8. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.